JM ECOLOGIE

Ecologisch Advies En Begeleiding

Nader onderzoek vleermuizen

Vleermuizen genieten in Nederland de hoogste beschermingsstatus en komen veel voor binnen de bebouwde kom. Deze combinatie zorgt ervoor dat uit een QuickScan dikwijls de conclusie volgt dat er mogelijk een negatief effect op vleermuizen is ten gevolge van de voorgenomen werkzaamheden. De volgende stap is dan vaak dat er nader onderzoek gedaan moet worden om de aanwezigheid van vleermuizen uit te sluiten of juist te bevestigen.

Vleermuisonderzoek is specialistisch werk en vergt een goede kennis van het gedrag en de herkenning van vleermuizen. Meestal wordt er gewerkt met een zogenaamde batdetector, waarmee de ultrasone vleermuisgeluiden worden omgevormd naar geluiden die hoorbaar zijn voor het menselijk oor. Bij JM ecologie hebben we een groot team ervaren vleermuismedewerkers die intern zijn opgeleid en begeleid totdat ze voldoende ervaring hebben opgebouwd om zelfstandig kwalitatief vleermuisonderzoek uit te voeren.

Wij onderscheiden zes typen vleermuisonderzoek, namelijk onderzoek naar kraamverblijven (vaak in combinatie met gierzwaluwonderzoek), zomerverblijven, paarverblijven, winterverblijven, vliegroutes en foerageergebied. Daarnaast is het soms nodig om maatwerk toe te passen als deze onderzoeksmethoden niet volstaan. Alle onderzoeken worden uitgevoerd volgens het vleermuisprotocol 2017, opgesteld door Netwerk Groene Bureaus.

Moet u vleermuisonderzoek uit laten voeren? Dan staan wij, met onze flexibele en ervaren vleermuismedewerkers voor u klaar. Houd er wel rekening mee dat het onderzoek vaak ruim een half jaar in beslag neemt doordat het verspreid over meerdere seizoenen uitgevoerd dient te worden. Schakel ons daarom ruim van tevoren in, zodat het vleermuisonderzoek is afgerond voordat u aan de slag wilt.

Nader onderzoek huismus en gierzwaluw

Huismussen en gierzwaluwen maken hun nesten meestal onder de dakpannen van woningen. Beide soorten keren jaarlijks terug naar hetzelfde nest en om die reden zijn de nesten jaarrond beschermd. Voordat een verstorende ingreep aan geschikte daken wordt gedaan, zal daarom eerst onderzocht moeten worden of er nesten van deze soorten aanwezig zijn. Dit onderzoek bestaat voor de huismus uit twee veldbezoeken tussen 1 april en 15 mei en voor de gierzwaluw uit drie bezoeken tussen 1 juni en 15 juli. Gierzwaluwonderzoek wordt meestal gecombineerd met vleermuisonderzoek. Soms is het ook noodzakelijk om nader onderzoek uit te voeren naar andere vogelsoorten in gebouwen, zoals huiszwaluw en boerenzwaluw.

Muizen

Nederland kent meerdere beschermde muizensoorten zoals: grote bosmuis, noordse woelmuis, veldspitsmuis en waterspitsmuis. Wanneer ingrepen plaatsvinden in geschikt habitat voor deze soort en binnen de bekende verspreiding dient de aan- of afwezigheid van deze soorten onderzocht te worden.

Hoe ziet een muizenonderzoek eruit:

  1. De geschikte habitat voor een beschermde muizensoort, in het te onderzoeken gebied wordt geïnventariseerd.
  2. In dit habitat worden vallen geplaatst in raaien van 10 valparen. Deze vallen staan twee dagen niet op scherp. Dit wordt het pre-baiten genoemd.
  3. Na twee dagen worden de vallen bijgevuld en op scherp gezet.
  4. Elke ochtend en avond controleert een van onze ecologen de vallen, noteert de gevangen muizen, laat deze weer vrij en vult de vallen bij.
  5. Na vier ochtend- en vier avondcontroles worden de vallen opgeruimd.
  6. De data wordt verwerkt in een rapport en opgestuurd.

JM ecologie maakt gebruikt van Heslinga vallen. Deze muizen vallen hebben een gangetje dat dicht klapt wanneer een muis er doorheen loopt. De muis komt dan vast te zitten in een ruimte met stro en voer. Bij de eerstvolgende controle worden de muizen weer losgelaten.

Overige soortgroepen

Naast de veelvoorkomende nader onderzoeken naar vleermuizen, huismus, gierzwaluw en muizen, komt het soms ook voor dat er nader onderzoek naar een andere beschermde dier- of plantensoort uitgevoerd moet worden. Bij JM ecologie hebben we de kennis, ervaring en materialen in huis om nader onderzoek te doen naar onder andere kleine marterachtigen, reptielen, amfibieën, vissen, broedvogels, beschermde geleedpotigen en vaatplanten. Vraag ons dus gerust naar de mogelijkheden!