JM ECOLOGIE

Ecologisch Advies En Begeleiding

Ontheffingsaanvraag Wnb

Wanneer geplande ingrepen een negatief effect hebben op beschermde soorten of beschermde gebieden, kan het noodzakelijk zijn om een ontheffing aan te vragen op de Wet natuurbescherming bij de Provincie. Deze ontheffing wordt verleend als er bijvoorbeeld specifieke maatregelen worden genomen om de schade aan beschermde natuurwaarden te compenseren. In het geval van vleermuizen betekent dat in de praktijk vaak dat alternatieve verblijfplaatsen moeten worden aangeboden in de vorm van vleermuiskasten in de omgeving. De keuze van de juiste compenserende maatregelen vraagt om maatwerk en wordt vaak in overleg met de provincie bepaald.

Bij JM ecologie hebben we ruime ervaring met het aanvragen van ontheffingen voor diverse beschermde soorten, bij verschillende provincies. Wanneer de ontheffing verleend is, bieden we ook de ecologische begeleiding waarbij we de compenserende maatregelen uitvoeren conform de voorwaarden waaronder de ontheffing verleend is. Op die manier zorgen we ervoor dat schade aan beschermde natuurwaarden voorkomen wordt en kunt u te werk gaan zonder de wet te overtreden.