JM ECOLOGIE

Ecologisch Advies En Begeleiding

QuickScan

Wanneer u een ruimtelijke ingreep wilt uitvoeren zoals het slopen van een gebouw, het renoveren van een dak of het kappen van bomen dan dient u zich te houden aan de Wet natuurbescherming. Beschermde soorten flora en fauna mogen geen negatieve effecten ervaren van de ingreep. Om dit te toetsen wordt er een QuickScan uitgevoerd.

Deze ziet er bij ons als volgt uit:

  1. Literatuurstudie: Wij controleren de bekende verspreiding van beschermde soorten flora en fauna in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).
  2. Veldbezoek: Een van onze ecologen brengt een bezoek aan de betreffende locatie(s) en controleert de aanwezige habitats op geschiktheid voor beschermde soorten.
  3. Effecten van de ingreep: Met deze informatie worden de effecten van de ingreep op potentieel aanwezige soorten getoetst. Er wordt vervolgens bepaald of de ingreep wel of niet in strijd is met de Wet natuurbescherming.
  4. Conclusie: Uit bovenstaande informatie wordt een conclusie getrokken. Hieruit kan blijken dat er vervolg stappen nodig zijn in de vorm van nader onderzoek, of er mitigatie maatregelen van toepassing zijn of dat de ingreep niet in strijd is met de Wet natuurbescherming en doorgang plaats kan vinden zonder maatregelen.

Uitbreiding beschermde gebieden

Wanneer u binnen of nabij een Natura2000-gebied of een NNN-gebied (Natuur Netwerk Nederland) is het noodzakelijk om beschermde gebieden toe te voegen aan de toetsing. In deze uitbreiding wordt als extra opgenomen of omliggende beschermde gebieden negatieve effecten ondervinden in de vorm van geluidsverstoring, trillingen en stikstofdepositie.

Uitbreiding houtopstanden

Bent u van plan om te werken aan houtopstanden dan kan het zijn dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming. Dit betreft bomenlanen van meer dan 20 bomen en houtopstanden welke 10a of meer in beslag nemen. Wij kunnen een uitgebreide bomeninventarisatie toevoegen aan een quickscan.

Beperking tot bezoekverslag

Wanneer uw maatregel zeer klein is buiten een beschermd gebied kunnen wij onze quickscan beperken tot een bezoekverslag. Hierbij wordt er geen bureaustudie gedaan maar enkel een kort rapport geschreven wat afdoende is voor de gemeente en de provincie.